หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
อบต.สิงหนาท
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
“ เป็นศูนย์การบริการที่ดี สนับสนุนการศึกษา สร้างสุขภาพที่ดี
ขจัดมลพิษสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมการคมนาคม สร้างค่านิยมทางวัฒนธรรม
หนุนนำการเป็นเขตปลอดยาเสพติด ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ”
 
วิสัยทัศน์ อบต.สิงหนาท  

 
 
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาตำบลให้น่าอยู่ ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการ อย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน
    ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
    ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    พัฒนาการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    ประชาชนมีการดูแลรักษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
    ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
    มีการบริการประชาชนที่ดี
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
  ก่อสร้างระบบประปา ไฟฟ้า ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
  ก่อสร้างถนนหนทางให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย
  ขุดลอกคลอง หนอง บึง เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
กลยุทธ์
  ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับ การรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่าย
ของชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
จากภายในและภายนอก
  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระดับ และนอกระบบ
  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ
กลยุทธ์
  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกพื้นที่
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 

   
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์ : 081-947-5123
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท
จำนวนผู้เข้าชม 2,388,970 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 065-424-4259